***ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ***

1. Τρεις (3) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
2. Παράβολο 30 € από την Εθνική Τράπεζα
3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του διπλώματος
4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας
5. Επικυρωμένη Αίτηση Εκτύπωσης
6. Επικυρωμένη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για κατοικία , Α.Φ.Μ. , και ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους της Ε.Ε.
7. Φάκελος
8. Παράβολα Δημοσίου Ταμείου (περιλαμβάνονται στον φάκελο)

***ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ***

Θεωρητικά: Δεν απαιτούνται
Πρακτικά: 8 ώρες